JAVNI POZIV NA SARADNJU

2020-04-05T18:08:20+00:00 05. 04. 2020.|Vesti|

Forum za etničke odnose, poziva na saradnju u realizaciji projekta “Uključivanje Roma i drugih marginalizovanih grupa”.

Projekat se realizuje u saradnji sa GIZ-om, a cilj mu je istraživanja o načinu na koji Romi i drugi građani Srbije vide državne aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje položaja Roma.

Ukoliko ste zainteresovani za više podataka o samom projektu,  možete nas kontaktirati (e – mail forimbgd@gmail.com ili telefonom +381113620781).

Forum poziva specijalizovane agencije na saradnju u obavljanju sledećih zadataka:

Priprema metodlogije istraživanja, i to: Priprema metodologije anketiranja i plan rada; Dizajn i sadržaj upitnika – 16 pitanja + demografija; Stvaranje reprezentativnog uzorka – 1000 ispitanika – reprezentativni uzorak građana Srbije (građani Republike Srbije 18+); Identifikacija geografskih područja za sprovođenje istraživanja; Stvaranje elektronske baze podataka za CATI kontakte (potencijalni ispitanici), i stvaranje elektronske baze podataka za unos podataka;

Kompjuterski podržano telefonsko anketiranje – CATI: Kompjuterski podržano telefonsko anketiranje – CATI  (1000 ispitanika – reprezentativni uzorak građana Srbije) u najviše 14 radnih dana i unos podataka u realnom vremenu u elektronsku bazu podataka;

Prezentacija rezultata i nalaza ankete: Priprema Power Point prezentacije sa ključnim nalazima ankete, na srpskom i engleskom jeziku; Izrada Vizuelne infografije sa ključnim nalazima u skladu sa Projektom, i

Logisitička podrška realizaciji projekta, i to: Organizovanje obuke anketara i prevođenje na srpski / engleski jezik.

Molimo sve zaintersovane za saradnju, da na email adresu Foruma za entičke odnoseforumbgd@gmail.com  proslede svoju izjavu o nameri za saradnju. Uz izjavu je potrebno poslati i podatke o Vašoj agenciji.

U roku od tri dana, po prijemu Vaše izjave o nameri za saradnju, dostavićemo Vam sve neophodne podatke od značaja za postizanje dogovora o saradnji (vrsta, broj anketiranja, organizovanje skupova, vrste i obima prevodilačkih usluga, planirani standardi i rokovi obavljanja zadataka, planirana cena naknade za usluge i slično).

Na osnovu e-mail komunikacije, Upravni odbor Foruma za etničke odnose će, u roku od deset dana od početka komunikacije doneti odluku o prihvatanju ponude.

U nadi da ćete se odazvati našem pozivu na saradnju i da ćemo uspešno sarađivati,

iskreno Vas pozdravljamo.

Beograd, 17. mart 2020.

 Za Forum

Predsednik Upravnog odbora

Dr Dušan Janjić