Izjava o potrebi unapređenja statusa kineskih građana i preduzeća

2018-02-21T07:46:24+00:00 12. 07. 2002.|Vesti|

Beograd, 12. juli 2002.

Forum za etnicke odnose podseca da je pojacana ekonomska i diplomatska saradnja naše zemlje i NR Kine, poslednjih godina, dovelo u našu zemlju više hiljada gradana Kine. Ogromna vecina kineskih gradjana je došlo zbog posla, pre svega trgovine, a za deo njih naša zemlja je jedna od stanica u kretanju ka drugim zemljama našeg Regiona i Evropske Unije. Polezeci od uverenja da je odnos prema Kinezima u našoj zemlji mera demokraticnosti i spremenosti da budemo ravnopravni deo savremenog sveta, narocito evropskih integracija, a u cilju eliminisanja diskriminacije i kršenja ljudskih prava, uspostavljanja vladavine prava, ukazujemo da senku na ovaj proces baca cinjenica pravne neodredjenosti i nesigurnosti statusa kineskih gradjani i preduzeca u našoj zemlji. To ugrožava interese kineskih migranta, kineskog kapitala , pa i same NR Kine ali i ekonomske, socijalne i bezbednosne interese naše zemlje.

Umesto da kineski gradjani budi punopravni u cesnici ekonomskog i društvenog života u našoj zemlji, oni se, delovanjem i propuštanjem da se deluje pojedinih organa vlasti prisiljavaju na ilegalni boravak, poslovanje i ponašanje. Kineski gradjani su isporucuju raznim sumnjivi posrednicioma, pravnim zaštitnicima i reketiranju. Tako se dodatno ojacavaju ilegalna ekonomija i kriminalizacija našeg društva.

Za ovakvo stanje veliki deo odgovornosti snosi bivša savezna vlast. Ali, ni nova vlast nije preduzela ozbiljnije korake da razreši pitanje statusa, prava i obaveza kineskih gradjana i preduzeca u našoj zemlji. Skrecemo pažnju na sledece krupne propuste vlasti:

Prvo, Odredbe saveznog Zakona o stranim ulaganjima i Zakljucci Medjuvladine komisije za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose NR Kine i SRJ , koji je formirane još 1996, se nedosledno primenjuju , cesto i direktno krše . Do danas, ne postoji niti jedno javno pismeno o osnivanju i radu pomenute Komisije. U praksi položaj kineskih pravnih i fizickih lica u postupku ulaganja ili poslovanja zasnovan je, mimo pisanih i javnih dokumenata, usmenim nalogom “mocnika” bivšeg režima. Zabrinjava da se ova pravila poštuju i do strane nove vlasti. Pravila koja u stavrnosti važe samo za kineska pravna i fizicka lica, a ne i za druge strance i preduzeca, glase:
– za osnivanje sopstvenih, mešovitih i trgovinskih preduzeca, sa vecinskim kineskim ulogom, neophodno je odobrenje Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomsku saradnju, pojedinacno za svako kinesko pravno i fizicko lice,
– za evidentiranje promene sedista preduzeca, povecanja uloga, promene direktora, promene osnivaca neophodno je odobrenje Ministarstva.

Ova pravila kineska preduzeca i gradjani stavljaju u odnos direktne zavisnosti od odluka savezne administracije. Rec je o nespornoj diskrimanciji kineskih gradana. Postoje oparvdane sumanje da je nedoredjen i nesiguran status kineskih gradjana koji borave i rade u našoj zemlji izvor protivpravnog sticanja novcane i druge dobiti za predstavnike vlasti od saveznog do lokalnog nivoa. Javnosti nije poznato da je iko do sada krivicno ili na drugi nacin odgovarao za ovo!

Obaveza pre svega potpresednika Savezne vlade dr Miroljuba Labusa da obavesti Vladu, Skupštinu i javnost šta je, u okviru svoga posla, preduzeo da se ovo stanje promeni, a da se naša zemlja otvori za slopbodno kretanje ljudi, roba i kapitala!

Drugo, boravak gradjana Kineza u našoj zemlji uglavnom je regulisan u režimu trusitickih viza i raznoraznih studija. To kineske gradjane dovodi u nesiguran položaj tokom boravka u našoj zemlji, a svaku njihovu poslovnu aktivnost cini nelegalnom. Time je naše zemlja sama sebe onemogucila da izvršava obavezu iz brojnih medjunarodnih instrumenata kao i iz medjudržavnih ugovora, ukljucujuci i preuzetu obavezu da se vlada NR Kine redovno obaveštava o broju kineskih gradjana koji borave u našoj zemlji. Ništa se nije promenilo ni u poslednjih meseci. S tog postovaljanmo pitanje saveznom misntru policije Zoranu Živkovicu šta je preduzeo da se ovakvo neodrživo i po bezbednost zemlje rizicno stanje promeni. Takodje, pozivamo vladu Republike Srbije, posebno Ministra policije Dušana Mihajlovica da obavesti javnosti šta su preduzeli da se boravak kineskih a i drugih stranih državljana uredi u skladu sa standardima poštovanja ljudskih prava i sloboda.

Trece, propuštena je prilikama da se Saveznim zakonom urede manjinska prava gradjana koja regularno borave u našoj zemlji. Time su ignorisana o tome važeci medjunarodini standardi. Takodje, ne postoje javni tragovi o ozbiljnijim naporima Saveznog ministarstva za manjine kao i drugih odgovornih resora da osmisle i vode politiku suzbijanja rasizma, a podsticanja otvaranja naše zemlje. Nema cak ni primera odgovarajucih reakcija vlasti na brojne primere rasistickog nasilja nad Kinezima u našoj zemlji. S toga predlažemo nadležnim organima, a i predstavnicima OSCE, Saveta Evrope i UN koji deluju u našoj zemlji da analizaraju ovo pojavu i da pripreme odgovarajuce mere odnosno preporuke za primenu medjunarodnih standarda na status stranih odnosno kineskih gradjana koji borave u našoj zemlji.

Javnosti i vlasti posebno preprucujemo preduzimanje sledecih mera:

– da se, na saveznom nivou pre nego dodje do njegovog ukidanja, uspostavi odgovarajuca Vladina komisija koja bi ispitala stanje u ovaj oblasti, rad i rezultate odgovronih clanova Vlade i cinovnika, posebno zloupotrebe kako pripadnika bivše tako i sadašnje savezne adminsitarcije, kao i da o svom nalazu obavesti Saveznu skupstinu i javnost,
– da se Vlada Republike Srbije, a u cilju zaštite interesa Srbije, aktivno ukljuci u rešavanje ovih problema, da pripermi mere nužne i sveobuhvatne revizije pravnih normi o boravku i režimu dozvala za rad i poslovanje stranih državljana,
– da se, na nivou Republike, uspostavi efikasno manjinsko zakondavstvo koje ce omoguciti gradjanima – pripadnicima manjina koji imaju regularan boravak u Srbiji, ali ne i državljanstvo, da osnivaju sopstvene obrazovne (od decijih vrtica do škola), kulturne ustanove i glasila, koja bi bile finansirane od strane pripadnika date manjinske zajednice, njihovih maticnih država, a delimicno i od sredstava koja su od ovih gradjana prikupe u budžet Srbije putema poreza, carina i drugih instrumenata.

Podsecamo da je potrebno rešavati ove zaista rešive probleme, pre nego što postanu teži, kao i da je to najbolji nacin da se predupredi dalje širenje netoleratnosti i mržnje prema Kinezima, a prema drugim manjinama. Uostalom, obaveza je odgvorne vlasti da pripreme javnost Srbije za najskoriju buducnost u kojoj ce naša zemlja biti deo savereme Evrope, društvo u kojima rade i žive ljudi raznih rasa, vera i etnickih pripadnosti.