Unapređenje saradnje poslovnih zajednica Srbije i Kosova: Izveštaj i preporuke

Ovaj izveštaj je nastao kao rezultat rada na projektu „Uključivanje poslovne zajednice Srbije i Kosova u dijalog kome posreduje Evropska unija“ koji je sproveo Forum za etničke odnose u saradnji sa Privrednom komorom Srbije,
Privrednom komorom Kosova i Institutom za razvojne […]

2020-11-21T16:29:50+00:00 20. 11. 2020.|

Enhancing Cooperation Between Business Communities of Serbia and Kosovo: Report and Recommendations

This Report is a result of the work on the Project: Bringing the EU-Facilitated Dialogue Closer to the Business Sectors in Serbia and Kosovo, implemented by the Forum for Ethnic Relations, in cooperation with the Chamber of Commerce and Industry […]

2020-11-21T16:24:48+00:00 20. 11. 2020.|

AVANCIMII BASHKËPUNIMIT TË KOMUNITETEVE AFARISTE TË SERBISË DHE KOSOVËS: RAPORTI DHE REKOMANDIMET

Ky raport është rezultati i punës në Projektin Përfshirja e komuniteteve afariste të Serbisë dhe Kosovës në dialog me të cilin ndërmjetëson Bashkimi Evropian të cilin e ka realizuar Forumi për Marrëdhënie Etnike në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Serbisë, […]

2020-11-21T16:27:59+00:00 20. 11. 2020.|